Eucalipto e Paisaxe en Galicia. Achegas para un Diálogo

Hai uns meses o goberno autonómico formulou un borrador que propoñía prohibir plantacións de eucalipto na parte suroriental de Galicia. O decreto, que estivo es fase de alegacións, foi moi controvertido e polémico, polo que é probable que non chegue a aprobarse. Esto evidencia unha vez máis as dificultades coas que que se atopa a administración para regular a expansión do eucalipto en Galicia.
A expansión do eucalipto é obxecto a miúdo de razóns e sentimentos encontrados. Desde o punto de vista medioambiental este especie ten, tense dito, un impacto negativo na biodiversidade. Sen embargo os argumentos ambientalistas son a miúdo bastante débiles. O impacto ambiental das formacións de eucalipto non depende na súa maior parte da especie en si, senón de como se xestiona. Neste sentido hai outros cultivos cun impacto ambiental superior, como o cultivo intensivo de millo e pradeira para forraxe, que non soe xerar tanta controversia.
Por outra banda tense argumentado que existe un conflito ou competencia por usos entre os sector agrícola e o sector forestal. Sen embargo, este conflito é moito máis imaxinario ca real. O sector forestal ten sido moito máis proactivo na busca de terras que o sector agrícola. A pesar de que o sector agrícola hai tempo que diagnosticou a baixa base territorial das explotacións como un hándicap para a súa viabilidade, o certo é que, polo menos na provincia de Lugo, a administración tense preocupado – aínda sendo pouco – máis que os propios agricultores por evitar o cambio de uso de agrícola a forestal [1].
Unha aproximación o máis racional posible á expansión do eucalipto en Galicia e o seu impacto tal vez se poida centrar en tres eixos nos que se pode tratar de xerar un mínimo de consenso entre tódolos sectores implicados. En primeiro lugar está a cuestión de onde se está expandindo, e que implicacións pode ter a súa expansión nesas zonas para a agricultura e os asentamentos humanos. En segundo lugar está a cuestión da homoxeneidade das formación de eucalipto que a nivel paisaxístico non soen estar ben valoradas. E finalmente está a cuestión da posibilidade de que Galicia estea producindo máis madeira da que a industria pode transformar.
En relación á primeira cuestión, Galicia conta segundo o inventario forestal de 2008 cunha superficie adicada a eucalipto de 283.170 ha. Ao redor do 70% desa superficie atópase en solos susceptibles dun aproveitamento agrícola, desde o cultivo de millo a pradeiras. En concreto para o total do solos de mellor aptitude agrícola (A1 e A1 para millo, segundo o mapa de Díaz Fierros), a superficie de eucalipto non chega ao 10% (9,7%) das 585.000 ha de superficie que ocupan ámbalas dúas clases. Se engadimos pino pinaster e outras especies de produción en mestura, a porcentaxe acada o 25,3% (Cadro 1). Un cuarto das mellores terras agrícolas están, polo tanto, adicado á produción forestal, pero desta superficie menos da metade é eucalipto.
    Cadro 1
No cadro 2 amósanse as plantación de eucalipto por clases de solo segundo o mapa de Díaz-Fierros. Como se observa prácticamente un 50% atópase nos solos con mellores aptitudes para prado. Foi probablemente neste tipo de solos onde o eucalipto comezou expandindo primeiro. Non se sabe moi ben que pode suceder nos vindeiros anos, pero é probable que esta expansión se siga producindo, ocupando tamén os solos A1 e A2 de mellor aptitude agrícola a medida que se vai producindo o peche de explotacións gandeiras. Ademais, a posibilidade de formacións da especie nitens en lugares onde o clima e a altura significaron unha barreira ata o ade agora para o globulus, provocará que os mellores solos agrícolas do interior de Galicia poidan verse tamén aforestados por esta especie se non existe un control efectivo das plantacións.           

                            Cadro 2

No seguintes dous mapas represéntase, no primeiro, a localización dos solos A1 e A2 ocupados polo eucalipto. Obsérvase que nas comarcas centrais da provincia da Coruña (Xallas, Ordes, Santiago, Melide, etc.) son as que teñen máis presencia de eucalipto nos solos de mellore aptitude agrícola. No segundo mapa obsérvase que se sumamos outras especies de crecemento rápido, como o piñeiro, boa parte do mellor solo da parte oriental de Galicia está forestado con estas especies. Só as comarcas do interior, como a Ulloa, Terra Chá, Verín ou Lemos a presencia destas especies aínda é residual nos terreos de mellor aptitude agrícola.

En relación ao tamaño das formacións de eucalipto, a media segundo o inventario forestal de 2008 está en 35 ha (cadro 3), o cal parece unha superficie bastante axeitada para a xestión. É a formación no inventario que ten máis manchas e que ocupa máis superficie do territorio, pero sen embargo é a sexta por tamaño medio de mancha, e a vixésimo terceira segundo a súa mediana, que é de 9 ha. Esto indica un alto nivel de fragmentación destas formacións. Se nos fixamos nas formación de eucalipto que están situadas en solo de maior aptitude agrícola (A1 e A2), observamos que concentran un terzo das manchas totais. As manchas de máis de 100 ha representan tamén un terzo das plantacións de eucalipto en solos A1 e A2. A presenza do eucalipto faise notar en Galicia, polo tanto, porque é a formación máis abundante e ao mesmo tempo unha das máis fragmentadas.

Propostas e conclusións
O Plan Forestal de Galicia de 1992 chegou a acadar os seus obxectivos en relación á expansión da superficie forestal sen apenas implantar as medidas previstas. Polo que agora o que parece razoable é que os plans teñan como obxectivo xestionar un proceso que se dá sen necesidade de intervención por parte do goberno. O marco legal contén suficientes instrumentos para tratar de racionalizar a expansión do eucalipto, como por exemplo a Lei de Mobilidade de Terras e a Lei de Montes. Para tratar de romper a tendencia á homoxeneización que supón esta especie nalgunhas zonas de Galicia,  poderíase considerar na avaliación ambiental cando se autoricen plantacións ou reforestacións de máis de 5 ha a proximidade a manchas de máis de 100 ha para recomendar que unha porcentaxe na plantación ou reforestación sexa de frondosas. Cando se trata de plantación ou repoboacións de menos de 5 ha, a Administración podería prestar moita máis atención ao artigo 61 da Lei de Montes sobre o cambio de uso agrícola a forestal, pois é evidente que este artigo ten un elevado nivel de incumprimento. 

Entre 1985 e 2005 perdéronse 158.253 ha de superficie agraria, a metade das cales se transformaron a uso forestal con especies de crecemento rápido. Ademais o 26% de superficies que eran de monte e que tiñan uso agrícola, tamén se converteron a uso forestal con especies de crecemento rápido [2]. Boa parte da expansión do eucalipto producíuse na parte oriental de Galicia, nas zonas máis antropizadas como a zona da Mariña lucense e coruñesa, as Rías Baixas, etc. A expansión desta especie é o síntoma dunha racionalidade individual en base á cal se decide a intensidade e duración do cultivo. 
   
A racionalidade colectiva está tendo, como vemos co decreto para regular as plantacións de nitens, serias dificultades á hora de intervir na expansión do eucalipto. Ata o de agora non existe unha reflexión colectiva en relación a cales son as necesidades de produción de eucalipto en Galicia. A Dirección Xeral de Montes soe argumentar que hai que producir ata onde demande a industria, pero xa é probable que esteamos producindo máis do que se demanda. Esa mesma racionalidade colectiva está tamén ausente en relación á paisaxe. No recente proceso participativo para a redacción das directrices da paisaxe as repoboacións forestais son as paisaxes menos valoradas despois das explotacións mineiras. Pero este, no contexto galego, parece ser aínda un argumento débil para modificar a política forestal. Por outra banda a racionalidade colectiva para preservar a terra con mellor aptitude agrícola para a produción de alimentos tamén parece que é aínda débil en relación á racionalidade individual dos propietarios forestais. Sen embargo sería precisamente a suma e integración de todas estas racionalidades en relación á propiedade da terra, o que Davy [3] chama propiedade poliracional, a chave para mellorar as políticas de xestión territorial e da paisaxe de Galicia, para que así tódolos intereses atopen o seu lugar no territorio. Pero tal vez esto sexa difícil de que ocorra mentres que como sociedade non consideremos a política territorial como unha reflexión colectiva do modelo de sociedade que queremos.


José María Tubío e Nieves Pérez son
membros do Laboratorio do Territorio


Referencias:
[1] Cuba Campello, C.; Ónega López , F.: «Conflitos na terra. Análise da realidade administrativa dos conflitos de uso agroforesta na provincia de Lugo », en R. CRECENTE MASEDA e U. FRA PALEO , Territorios a examen III, Universidade de Santiago de Compostela, 2016 
[2] Corbelle Rico, E.; Crecente Maseda, R.. "Urbanización, Forestación e abandono. Cambios recentes na paisaxe de Galicia, 1985-2005." Revista Galega de economía 23:1, 2015
[3] Davy, B., (2014). Polyrational property: rules for the many uses of land. International Journal of the Commons. 8(2), pp.472–492. DOI: http://doi.org/10.18352/ijc.455 

Dispersión urbana y servicios municipales: ajustando cuentas


Como señalamos en una anterior artículo publicado en este blog [1], “una de las características distintivas del territorio gallego es su elevada dispersión urbana”; de hecho, “En el conjunto de España, Galicia apenas supone el 6% de la superficie y de la población; sin embargo, en ella se localiza el 49% entidades singulares.”

Una de las críticas de la que es objeto la dispersión urbana es que provoca un fuerte incremento en los costes a los que las administraciones responsables tienen que hacer frente para prestar servicios.

Un ejemplo palmario de estos sobrecostes es el del servicio de transporte escolar, competencia de las comunidades autónomas. Sendas consultas de los presupuestos del año 2015 de Castilla y León y Galicia arrojan las siguientes cantidades: 51 y 118 millones de EUR, respectivamente. Para poner éstas en contexto, destacamos que ambas comunidades autónomas cuentan con un número de habitantes similar, y que la primera triplica en superficie a la segunda.

Así, cabe preguntarse en qué medida influye la dispersión urbana en los costes de prestación de los servicios. En el caso de los municipios – responsables de un numeroso conjunto de servicios, entre ellos los relacionados con el urbanismo o el abastecimiento y saneamiento de aguas – de la provincia de Lugo disponemos de datos para ello. Por una parte, contamos con los valores de dispersión urbana calculados (índice IDCM [1]) para cada uno de ellos; por otra, las entidades locales tienen la obligación de informar cada año de sus respectivos presupuestos de ingresos y liquidaciones, estando los distintos gastos agrupados en 24 políticas de gasto.

Para cada una de las 24 políticas de gasto es posible dibujar nubes de puntos como la mostrada en la siguiente figura, correspondiente a la política de gasto 'Infraestructuras'. El eje de abcisas representa el valor de la dispersión urbana (variable independiente); el eje de ordenadas representa el importe de la política de gasto (variable dependiente); y cada uno de los puntos se corresponde con un municipio.

Esta representación gráfica nos lleva a una primera - y también elemental – aproximación matemática: el cálculo de una recta que se ajuste lo mejor posible a la nube de puntos y el uso de la herramienta estadística de la correlación. En la anterior figura se representa también la recta calculada mediante el método de mínimos cuadrados.
¿Qué resultados obtenemos utilizando estas herramientas? Hemos hallado correlación entre dispersión urbana y gasto para 17 políticas; y también correlación entre dispersión urbana y gasto por unidad de superficie para 21 políticas. Sin embargo, sólo hemos hallado correlación entre dispersión urbana y gasto por habitante sólo en 4 políticas.
¿Qué sugieren los anteriores resultados? En nuestra opinión son un indicio de que a mayor dispersión urbana, mayores gastos a los que debe hacer frente un municipio para proveer servicios a su población. La falta de correlación entre dispersión y gasto por habitante parece contradecir esta hipótesis. A nuestro juicio esta contradicción es aparente y en realidad confirma la hipótesis: puesto que en los municipios estudiados la población está, por lo general, muy dispersa, el peso que la variable número de habitantes tiene en los costes disminuye. Esta aparente contradicción podría, además, indicar que hay infraestructuras y servicios que están infrautilizados.
¿Alguna medida más del impacto de la dispersión poblaciones en los gastos de un municipio? Adoptemos una aproximación conservadora y, por tanto, tomemos sólo aquellas políticas de gasto en las que, a priori, sea evidente la influencia de la dispersión urbana. A nuestro juicio, estas políticas de gasto son: “Seguridad y movilidad ciudadana”, “Vivienda y urbanismo”, “Bienestar comunitario”, “Educación”, “Deporte” [2], “Transporte público” e “Infraestructuras”. Si consultamos los presupuestos municipales, apreciamos que, en promedio, las anteriores políticas suponen el 52% del gasto total. Así, los sobrecostes debidos a la dispersión urbana están presentes en políticas de gasto cuya suma supone 1 de cada 2 euros gastados por un municipio.


  

¿Objeciones? Identificamos dos. La más evidente es que correlación no implica causalidad. Por tanto, son necesarias pruebas adicionales.

La otra objeción consiste en que hemos encontrado también correlación entre dispersión urbana y políticas de gasto que no están en nuestra aproximación conservadora, como es el caso de “Órganos de gobierno”. Para casos como éste, necesitamos pruebas adicionales que ayuden a confirmar o rechazar la hipótesis de correlación. Además, en aquellos casos en los que se confirmase la hipótesis se plantearía una nueva pregunta: ¿cómo?

En resumen: partiendo de las mediciones de la dispersión urbana y las liquidaciones de los presupuestos municipales, un análisis estadístico elemental sugiere que: la dispersión urbana tiene como externalidad un aumento de los costes a los que debe hacer frente un municipio para proporcionar servicios a su población; que existen servicios e infraestructuras infrautilizados; y, por último, que los sobrecostes debidos a la dispersión urbana afectan a políticas de gasto que suman 1 de cada 2 euros de los presupuestos municipales.


Referencias


[1] “Esperando por la ciudad. Dispersión urbana en Galicia: historia, medición y geografía.(http://goo.gl/8pvON1)


[2] “A errante implantación de equipamentos no eido municipal. O exemplo dos campos de fútbol.” (http://goo.gl/g1l1qE)


Diego Alberto Arias Prado
Doctorando en el programa de doctorado en
Gestión Sostenible de la Tierra y el Territorio


 

Foro Mundial de Acceso á Terra e ós Recursos Naturais: vellas e novas reflexións pendentes Por que se estamos tan convencidos da capacidade e eficiencia da agricultura familiar, as institucións internacionais e gobernos seguen promovendo o acaparamento de terras e a destrución do planeta? Non basta con quedarnos en que o acaparamento acontece, que é malo, que ten moitas implicacións, que a culpa é de multinacionais que comercializan coa terra e os alimentos a consta dos dereitos humanos. É hora de avanzar, de ir máis aló nas vellas e novas reflexións.


Como instan os protocolos, a un lado do estrado as bandeiras de Europa, España e Valencia e ó outro, a da FAO. “A terra é moito máis que un activo físico”, as palabras de Mamadou Cissokho, presidente honorario da Rede de Organizacións de Agricultores e Produtores de África Occidental (ROPPA) resoaban nun auditorio con máis de 400 asistentes de 70 países, entre eles os delegados de 200 organizacións campesiñas e 150 expertos e profesionais académicos. Así arrincaba o Foro Mundial de Acceso a Terra e os Recursos Naturais (FMAT-2016, en adiante) celebrado na Universidade Politécnica de Valencia (UPV) entre o 31 de marzo e o 2 de abril de 2016.
Imaxe 1.- Conferencia inaugural do FMAT-2016: 12 anos depois do FMRA e 10 anos despois da CIRADR, balance e  situación actual, presidida por Ximo Puig, Preside
O FMAT-2016, organizado polo Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) e a Asociación para la Gestión de la Tierra, Agua y Recursos Naturales (AGTER), pretendía un debate aberto entre diferentes actores sociais e institucionais de todo o mundo sobre as procesos actuais de acceso á terra e ós recursos naturais (compras, alugueres e concesións masivas de grandes superficies) e o impacto ambiental, social e cultural dos mesmas (pobreza e fame, decrecemento demográfico, exclusión e marxinación das comunidades, desemprego masivo, colapso medioambiental das rexións e perda da soberanía alimentaria dos pobos e das cidades).
A primeira das sesións constatou a través dos múltiples casos que, a pesar da deficiencia de datos cuantitativos, o acaparamento de terras é unha realidade que afecta a todas as altitudes e latitudes do planeta. A diferenza doutras formas de concentración, os procesos de acaparamento de terras da última década mudaron o mapa de actores. As empresas multinacionais e fondos de inversión adquiriron un papel central.
A segunda das xornada centrouse en reflexionar sobre os riscos globais e locais que supoñen para a seguridade alimentaria e o medioambiente os proxectos de inversión e/ou produción a gran escala. Ademais, a exclusión de comunidades dos seus lugares de vida e traballo e o desmantelamento dos sistemas de gobernanza levan a unha perda inmensurable de culturas, saberes e biodiversidade.
Na terceira e última das xornadas constatouse que a dimensión deses impactos é a que empurra á formulación de accións e alternativas. Entre elas, novas fórmulas de organización e
alianzas de carácter suprarexional, plataformas e mecanismos de incidencia política ou o deseño de alternativas ós tradicionais sistemas de administración de terras para o recoñecemento e seguranza dos dereitos consuetudinarios e os dereitos de uso.

O documento de síntese do FMAT-2016 lista vinte propostas que constatan que as loitas dos pobos polo acceso á terra e ós recursos naturais seguen a ser unha realidade mudada no tempo polos novos actores e que a compresión e empoderamento dos sistemas de gobernanza da terra para o desenvolvemento e a equidade dos pobos seguen a ser unha sinatura pendente. Tanto o foro como o documento son unha chamada ás institucións internacionais (FAO, CSA, ONU), ós gobernos e á sociedade civil a manter e promover o debate e a reflexión sobre a cuestión.No seguinte enlace podedes descargar un documento que trata de recoller os contidos e reflexións a través da experiencia no FMAT-2016 de MaJo, a PCR-Redes de Enxeñería Sen Fronteiras e alumna do Programa de Doutoramento en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio.  

 

Esperando por la ciudad. Dispersión urbana en Galicia: historia, medición y geografía


Una de las características distintivas del territorio gallego es su elevada dispersión urbana. En el conjunto de España, Galicia apenas supone el 6% de la superficie y de la población; sin embargo, en ella se localiza el 49% entidades singulares. Lejos de ser contemplada como una mera curiosidad, la dispersión urbana es vista – tanto en Galicia como en cualquier otra parte del mundo donde se dé - con preocupación. No faltan razones para ello, ya que tiene externalidades negativas como el encarecimiento en la prestación de servicios – reparemos en una red larga de abastecimiento de aguas que sólo dé servicio a unas pocas docenas de personas -, o la pérdida de tierras fértiles en favor de la urbanización. ¿Cómo hemos llegado en Galicia hasta este extremo de dispersión urbana?

La estructura dispersa de asentamientos típica de Galicia tiene su origen a finales del siglo XII o principios del siglo XIII, tal como señala Sánchez Pardo [1] en un trabajo de investigación en el que estudia el territorio medieval de Nendos, sito en la costa noroeste de Galicia. En los asentamientos de está época ya existía tendencia a la dispersión. Además de lo que este autor denomina “aldeas elementales de orden compacto”, existían también “aldeas elementales de estructura floja o dispersa” (casas espaciadas, con distancias entre 30 y 140 metros) y “aldeas polinucleares” (agrupaciones no apretadas de varios grupos de casas).

El devenir de la historia explica la coexistencia en el territorio de estos tres tipos de asentamientos. De acuerdo a este autor “los siglos que van del V al IX conllevan procesos de estancamiento demográfico e inestabilidad económica y política, ante los cuales el asentamiento relativamente concentrado supone una estrategia de ocupación espacial más lógica y beneficiosa para las comunidades”. Sin embargo, “[…] en torno al año 1000 las características de la organización del hábitat rural comienzan a cambiar. Estos cambios en los asentamientos se explican por las transformaciones sociales, económicas y políticas relacionadas con el proceso de feudalización. […] Como es bien sabido, el crecimiento demográfico de los siglos XI-XII en toda Europa está en la base de una expansión agraria que lleva a una intensificación de los cultivos y a la roturación de nuevas tierras ganadas al bosque. En nuestro territorio este proceso de expansión agraria se reflejaría en estos nuevos núcleos [...] y que poseen una estructura dispersa para permitir una mejor y más amplia explotación de las tierras que en las aldeas compactas.

La estructura y naturaleza de estos asentamientos permaneció prácticamente intacta hasta mediados del siglo XX. Santa Cruz Chao [2] señala que “el tránsito de las formas feudales de propiedad y posesión de la tierra a las formas capitalistas no produjo en Galicia una concentración en pocas manos, tal como sucedió en gran parte de España.

A finales de la década de los años 50 del siglo XX comienza en Galicia el proceso de transición agraria, y coincide con la eclosión de la dispersión urbana. En este proceso se cambia de un modelo de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas orientadas a una producción de subsistencia a otro consistente en “explotaciones de mayor tamaño orientadas hacia el mercado y plenamente acordes con una agricultura que se va a basar en la integración en el Complejo Agroindustrial (aún incipiente) [...]” [3].

Tal como relata Prada Blanco, una de las consecuencias de este proceso de transición es que “[…] a partir dos anos 60 do século XX a lóxica non agraria e urbana a que se apropie - sen o control que impuñan as necesidades do complexo agrario tradicional - do sistema nebuloso e dos núcleos múltiples para derivar en edificación indiscriminada; onde todas as leiras e montes se metamorfosean en parcelas urbanizables.” [4] Así, este proceso agraria de transición supone otra vuelta de tuerca en el proceso la dispersión urbana; y la popularización del automóvil fue, al igual que en otras latitudes, un elemento catalizador de ésta.

¿A cuánto asciende la dispersión urbana en Galicia? ¿Es igual en toda nuestra geografía?

Para medir la dispersión urbana, hemos creado un Índice de Dispersión Colectiva Municipal (IDCM) que estima la dispersión existente en un municipio dado. Esta estimación es un número que, en la práctica, está entre 0 y 1. A menor dispersión urbana, menor valor del IDCM, y viceversa. Si tuviésemos que describir muy someramente el algoritmo de cálculo de nuestro IDCM, diríamos que este índice se define como la razón entre una suma ponderada de las superficies de las plantas de las edificaciones – tanto viviendas familiares como edificaciones genéricas – y la superficie total del municipio; y que la ponderación aplicada rebaja el peso de las edificaciones cuanto más cerca se encuentren de la capital del municipio.

Hemos calculado el IDCM de 66 de los 67 municipios de la provincia de Lugo utilizando los datos de Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL). La EIEL de la provincia de Lugo [5] cuenta, entre otras, con las capas 'viviendas familiares' y 'edificaciones genéricas' en las que se almacenan las geometrías de cada una de estas edificaciones.

En el siguiente mapa se muestran los resultados del cálculo del IDCM para los municipios de la provincia. Hay que señalar las siguientes excepciones:
1.- No se ha calculado el IDCM correspondiente al municipio de Lugo, que alberga la capital de la provincia.  
2.- Al no ser encuestado por la EIEL - tiene más de 50.000 habitantes - no disponemos de los datos necesarios.
3.- En los casos de los municipios de Rábade y Burela, el valor calculado del IDCM es igual a cero. Ambos cuentan con una única entidad de población.
 •  
  Este mapa nos permite llegar a la conclusión que la geografía y dispersión urbana están relacionadas de varias maneras. Se puede apreciar que los municipios de relieve llano presentan, por lo general, mayores valores dispersión urbana; y los montañosos, valores bajos. Un ejemplo de esto último lo constituyen los municipios de Muras, Ourol y O Vicedo, que están atravesados por la sierra de O Xistral. Así, nuestra primera conclusión es que el relieve montañoso es un factor que limita enormemente la dispersión urbana. A medida que este factor limitante desaparece, otros factores, de haberlos, que favorecen la dispersión urbana surten efecto.

  También se puede apreciar que la proximidad a la costa está asociada a una mayor dispersión urbana. En la exposición de motivos de la Ley de Costas de 1988 se puede encontrar la explicación: “Nuestra costa está afectada, como ocurre en otros países del mundo, por un fuerte incremento de la población y la consiguiente intensificación de usos turístico, agrícola, industrial, de transporte, pesquero y otros.” Así, una de las consecuencias de esta intensificación de usos es, en caso de que los mecanismos de ordenación territorial existentes no funcionen correctamente, una mayor dispersión urbana.

  Se puede comprobar por tanto la fuerte correlación entre la morfología del territorio tiene una con la dispersión urbana. Un relieve montañoso la dificulta enormemente, mientras que el relieve llano la favorece. La intensificación de usos propia de las zonas costeras la favorece aún más. Y, también, una hipótesis: en el caso de Galicia, la dispersión urbana ya existente desde la Edad Media ha sido un factor que ha favorecido la que tenemos ahora.

  Por último, una pregunta: ¿hasta que punto son extrapolables estas conclusiones? Un caso de estudio interesante podría ser el de la vecina región de Asturias, que tiene en común con Galicia el elevado número de entidades singulares que alberga en relación a su población y superficie. Del total de España, Asturias supone el 2,3% de la población, el 2,1% de la superficie y el 11% de las entidades singulares.

  De acuerdo a González Marroquín et al. [6], el grueso de la dispersión urbana existente en Asturias se circunscribe a la conurbación policéntrica formada por las ciudades de Gijón, Oviedo y Alavés. En dicha área vive más del 75% de la población de la región y se observan patrones de crecimiento urbano disperso; además, los municipios limítrofes con estas tres grandes urbes pugnan por capturar población. Esto, trasladado a Galicia, nos recuerda al eje formado por las ciudades de Vigo, Santiago y La Coruña. Ahora bien, ¿se dan similitudes en lo referente a dispersión urbana entre los municipios rurales asturianos y gallegos?

  Diego Alberto Arias Prado
  Doctorando en el programa de doctorado en
  Gestión Sostenible de la Tierra y el Territorio

  Referencias.

  [1] Sánchez Pardo J.C.; 2013; “Basis for a geo-historical analysis of the traditional rural settlement in Galicia.”; Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles; vol. 62; pp. 445-448
  [2] Santa Cruz Chao J.M.; 2011; “Relación entre variables del medio natural, forma y disposición de los asentamientos en tres comarcas gallegas.”; Cuadernos de Investigación Urbanística; vol. 9
  [3] Cardesín Díaz J.M.; 1987; “Política agraria y transformaciones en la agricultura gallega: la zona de colonización de Terra del Chá (1954-1973).”; Agricultura y Sociedad; vol. 44; pp. 243-280
  [4] Prada Blanco A.; 2007; “Galicia: Poboación e territorio. Causas e custos da dispersión”; Grial: revista galega de cultura; vol. 176; pp. 138-143
  [5] Disponible en Internet en http://www.idealugo.es/
  [6] González Marroquín V.M., Rubiera Morollón F., Pérez Rivero J.L.; 2013; “Descripción y análisis de la huella urbanística del boom inmobiliario en Asturias mediante Sistemas de Información Geográfica, 1996-2006.”; Investigaciones Regionales; vol. 27; pp. 115–40.

A nova lei do solo. Diagnóstico incorrecto, receita equivocada

Finalmente onte entrou en vigor a nova lei do solo. Como toda nova lei do solo que nace, todos esperan dela que teñan máis éxito que as anteriores. Hai unhas semanas, a Voz de Galicia publicaba un artigo de opinión [1] que reflexionaba sobre o baixo nivel de implantación na anterior lei do solo, a LOUGA. Os argumentos, repetidos xa moitas veces, eran básicamente dous. O primeiro incidía no feito de que aprobar un plan ao abeiro da LOUGA supón un gran esforzo para os concellos porque se son de gran entidade interveñen moitas administracións sectoriais que dilatan o proceso, ou porque se son de menor entidade, non teñen suficiente capacidade para acometer unha tarefa tan complexa.
    A día de hoxe podemos dicir que este argumento é desatinado. Os municipios que se adaptaron á LOUGA foron sobre todo municipios de entidade mediana, que tiñan o planeamento moi obsoleto (cunha media de 15 anos xa en 2002) ou que nin sequera tiñan ningún tipo de plan, mentres que os concellos máis grandes que tiñan un planeamento máis recente foron menos propensos a adaptarse [2]. Significa esto que a variable que inflúe na adopción é a antigüidade do plan? Non. O que realmente se esconde detrás desta variable é a dificultade que teñan os municipios sen planeamento, ou cun plan moi obsoleto, para conceder licencias de edificación no marco que establecía a LOUGA. É polo tanto a variable «facilidade para conceder licencias», a que determinou o comportamento dos concellos en relación á aprobación dun plan ou non. A influencia desta variable levou a tres  tipos de comportamentos ben diferenciados.
    No primeiro tipo de comportamento atópanse aqueles municipios que tiñan un plan aprobado ao abeiro da lei de 1997, na que se delimitaron núcleos rurais moi extensos. Para este grupo de municipios adaptarse á LOUGA representaba un problema porque os criterios para delimitación de núcleos eran agora máis estritos. Imaxinemos o caso de Ames, que seguramente o autor do artigo de opinión da Voz de Galicia recoñecería como un concello complexo. A adaptación á LOUGA levaría asociada unha situación de conflito non pola súa complexidade administrativa, senón porque o alcalde tería que explicarlle a moitos veciños que gran parte dos seus dereitos de edificación desaparecerían, e que o IBI de urbana que levan pagando tantos anos polas súas parcelas desaparecería tamén cos dereitos. Neste caso o comportamento do municipio é completamente racional desde o punto de vista da economía política.
    Un segundo grupo de concellos tiña figuras de planeamento moi obsoletas, ou na maior parte dos casos, non tiñan ningún tipo de plan. Neste escenario, os municipios non tiñan interese en ter un plan porque non tiñan licencias que conceder. Imaxinemos o caso de Abadín, un municipio que seguramente o autor do artigo de opinión da Voz de Galicia recoñecería como un municipio de pouca entidade. En Abadín apenas se conceden licencias de construción, e cando se concede unha, o concello prefire abonar os custes da delimitación do núcleo rural onde se levará a cabo a construción antes que facer un plan que delimite tódolos núcleos. O comportamento do municipio é completamente racional desde o punto de vista da economía clásica.
    Un terceiro escenario é o de aqueles municipios que están fóra da influencia das áreas metropolitanas e aínda están lonxe das áreas máis remotas. Este grupo de municipios teñen aínda certa actividade construtiva, a metade deles non teñen figura de planeamento e a outra metade téñena moi obsoleta. A LOUGA representou para este grupo de municipios unha barreira que lles impedía seguir concedendo licencias como viñan facendo. A única alternativa para estes municipios foi aprobar un plan. Tamén foron racionais no marco da LOUGA.  Polo tanto, a baixa implantación da LOUGA nos concellos non ten nada que ver coa complexidade da lei, senón co utilidade que lles proporciona á hora de conceder licencias. O comportamento dos concellos foi en tódolos casos completamente racional no marco legal que estableceu a LOUGA.
    A segunda liña argumental que utiliza o autor do artigo de opinión da Voz de Galicia explica que a LOUGA fracasou pola «sobreprotección» do solo rústico. Nest blog hai varias entradas que explican que este argumento é tamén incorrecto se entendemos como protección a dificultade para clasificar solo como edificable por parte dos municipios [3]. A propia administración foi extraordinariamente laxa concedendo, en moitos casos, disparatadas capacidades residenciais a concellos que viñan perdendo poboación desde había décadas [4]. E por se esto non era suficiente, as sucesivas reformas serviron para facilitar os aumentos da capacidade residencial [5]. No seguinte gráfico obsérvase que os municipios que se adaptaron conseguiron co seus plans case tanto solo con dereitos de edificación por persoa como os concellos que tiñan plans redactados ao abeiro da lei de 1997.

    A partir do primeiro diagnóstico, a complexidade da LOUGA, a receita que nos achega a nova lei son os plans básicos. A partir do segundo, o sobreproteccionismo, promóvese o cambio de réxime no solo rústico. E con estas receitas espérase lograr que ningún municipio estea sen plan. Hai algo de paradoxal neste razoamento que leva a pensar que para implantar mellor una lei, o mellor é que a lei non sexa tanta lei.
    O escenario que se abre agora é abundante en incertezas. Non está claro por que o goberno desexa que os municipios que nunca mostraron interese por un plan o deban de ter agora, salvo que con esto reduza a carga administrativa das autorizacións e os conflitos cando teñen que ser denegadas. E polo tanto non está claro en que poden derivar eses plans. E tampouco está claro que vai pasar coa recentralización de competencias por parte das administracións sectoriais, que agora terían competencias para clasificar solo. Sobre todo tendo en conta o gran conflito que existe en Galicia entre o uso agrícola e as repoboacións forestais no interior, e coa expansión das áreas urbanas na fachada atlántica. Asumirán as administracións esas competencias en serio? Se é así, haberá cooperación e coordinación entre as diferentes administracións, ou competirán por conseguir a maior porción de territorio? Se compiten, estará esa competición equilibrada en canto a poder de decisión? Os impactos que pode ter a lei para o territorio e para a sociedade galega son unha incógnita difícil de resolver polo momento, aínda que a xa tradicional falta de coordinación entre as administracións levan a pensar nun escenario nada positivo.
    Como vimos, o diagnóstico é incorrecto, e polo tanto as receitas da nova lei son equivocadas. Así que o máximo que se pode esperar da nova lei é que sexa o máis inocua posible e que non agrave os problemas xa abundantes do territorio galego. Se o obxectivo da lei tivese sido mellorar o grado de implantación da LOUGA, o diagnóstico que se fai habitualmente na prensa e tamén no eido académico (sorprende que se diferencien tan pouco) non axuda demasiado. Observando o territorio cos ollos máis vivos da investigación, e non tanto cos cegos ollos da opinión, pódense facer diagnósticos máis fiables e deseñar innovacións no ámbito dos instrumentos de xestión territorial que sexan máis eficaces [6].

José María Tubío Sánchez
Laboratorio do Territorio

[1] «Apuntes a la nueva ley del suelo»: http://goo.gl/4McZp7
[2] «Entendendo o planeamento municipal en Galicia. A implantación da LOUPMR»: https://goo.gl/lT7aVk
[3] «Por qué unha nova lei do solo?»: http://goo.gl/xxmVRe
[4] «Urbanismo en Galicia. Feísmo ou traxedia?»: http://goo.gl/65zG0S
[5] «Urbanismo no rural. Un instrumento para un  rural vivo?»: http://goo.gl/VKF6Xd
[6] Policy recommendations, páx. 181, en «Institutions and land-use planning. The adoption of the land-use act "LOUGA" by local authorities in the autonomous region of Galicia, north-west of Spain»: https://goo.gl/ZcFp6Y